Ładowanie

Polityka prywatności

I. KLAUZULA INFORMACYJNA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ODOBOWYCH

Wypełniając obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych przez firmę Marwent II sp. z o.o. sp. k. informujemy, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Marwent II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świerklańcu 42-622, ul. Główna 63, NIP: 6452553479 – zwana dalej Administratorem.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. W zakresie uzyskanej przez Państwa zgody dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody. W niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku składanych zapytań lub zamówień przez stronę internetową zarządzaną przez Administratora w celu sprawnego i zgodnego z prawem korzystania, niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych osobowych:

 • imię nazwisko, adres e-mail,  adres zamieszkania, numer telefonu;
 • dane firmy (nazwa firmy, adres e-mail, adres siedziby firmy, numer telefonu i NIP.

2. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Państwa dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

III. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane osobowe, mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy lub działań podjętych przed zawarciem umowy;
 • działań statystycznych, prowadzonych w celu uzyskania informacji dotyczących naszych usług. Działania te podejmowane są w oparciu o zagregowane dane nie pozwalające na identyfikację poszczególnych osób;
 • zarządzania naszymi relacjami;
 • komunikacji z Państwem,
 • przesyłania newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody lub realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń.

IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez:

 • dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach;
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka“);
 • gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach:

 • serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika;
 • serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
 • dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika;
 • dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Informacja o plikach cookies:

 • serwis korzysta z plików cookies;
 • pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 • podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
  w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 Logi serwera.

 • informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych;
 • przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika,  Informacje o adresie IP;
 • powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. PRAWA KLIENTA

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.

2. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Marwent II sp. z o.o. sp. k. drogą pocztową na adres: Marwent II sp. z o.o. sp. k., ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec lub wysyłając maila na adres: kontakt@marwent.pl.

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. INNE POSTANOWIENIA

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Szyfrowanie danych przesyłanych przez formularz kontaktowy;
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt poprzez e-mail: kontakt@marwent.pl.

Cookies – ustawienia